Trees Planted: 10.000
You can make a difference!
For every course you take, we plant 5 trees.
Learn More...

Algemene voorwaarden - Salsa Brisa

Algemene voorwaarden

Shares

Algemene Voorwaarden

Inschrijvingen

 1. Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient voor de aanvang van de eerste les te geschieden tenzij de dansschool schriftelijk een andere termijn met de cursist is overeengekomen. Inschrijving kan zowel, schriftelijk als elektronisch via e-mail of de website geschieden.
 2. Kortingen of kortingsbonnen kunnen niet worden gecombineerd.
 3. Salsa Brisa heeft het recht personen zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname aan een cursus of toegang te ontzeggen tot onze leslocaties op de momenten dat onze lessen plaatsvinden.
 4. Salsa Brisa mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtssituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte, enz. In geval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.

Annuleren

 1. Een cursus of workshop kan zonder kosten binnen 7 dagen na inschrijving worden geannuleerd.
 2. Bij annulering van de cursus of workshop langer dan 7 werkdagen na inschrijving dient er 20,- Euro annuleringskosten te worden betaald echter bij annulering van de cursus of workshop binnen 7 werkdagen voor aanvang van de cursus dient het volledige bedrag te worden betaald. Lesgelden worden niet geretourneerd.
 3. De annulering dient per mail plaats te vinden en kan worden verzonden naar:
info@salsabrisa.com
U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren of de desbetreffende schriftelijke annulering door ons op tijd en in goede orde is ontvangen. We sturen u normaal een ontvangstbevestiging.

Klachten

 1. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd bij Salsa Brisa ingediend te worden.
Salsa Brisa maakt binnen 14 dagen na het indienen van de klacht  zijn standpunt hierover, eveneens schriftelijk en gemotiveerd, kenbaar aan de klager.
 2. Salsa Brisa is niet verantwoordelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen tijdens lessen en feesten. Noch kan Salsa Brisa aansprakelijk gesteld worden bij ongelukken en letselschade.

Herinneringskosten

 1. Bij het niet voldoen aan de betalingstermijn / periode zoals in een herinnering staat vermeld, gaan de vorderingen ter incasso. Het cursusgeld over de lopende periode is direct opvorderbaar verhoogd met eventuele buitengerechtelijke- en/of gerechtelijke kosten, administratiekosten, rente per achterstallige cursusperiode die verbonden zijn aan de inning.

De cursus

 1. Bij inschrijving dient de cursist op de hoogte te worden gesteld van:
* de globale inhoud van de cursus
* het aantal lessen
* de tijdsduur van een les
* de lestijden
* de aanvang van de cursus
* de frequentie van de lessen
* eventuele overige verplichtingen
 2. De cursus dient gegeven te worden door/onder verantwoordelijkheid van een daartoe gekwalificeerde leraar/lerares die naar beste weten en kunnen de lessen verzorgt.
 3. Bij verhindering is het mogelijk om een les(sen) in te halen op een andere dag in overleg met de docenten. Je dient je wel 24 uur van tevoren af te melden, anders vervalt het recht op inhalen. Lessen kunnen door ziekte, vakantie, vertrek of verhindering van de docenten verplaatst worden naar een andere datum.
 4. Het verzuimen van één of meerdere lessen door een cursist zonder voorafgaande melding, geeft geen recht op enige restitutie van het cursusgeld of een andere vorm van compensatie, tenzij in zeer uitzonderlijke situaties, waarover de leiding van Salsa Brisa zal beslissen.

Social Media

 1. Het is niet toegestaan tijdens de les of de social dance-avonden mededelingen te doen of flyers te verspreiden van activiteiten van andere organisaties, ook geen foto’s of beeldopnamen van de lessen te maken zonder toestemming van de docenten. Publiceren van beeldmateriaal van lessen op sites zoals Youtube is ten strengste verboden!
 2. Salsabrisa mag tijdens de lessen en feesten foto’s maken voor publicitaire doeleinden. Als cursist stemt u hier stilzwijgend mee in tenzij u hier schriftelijk bezwaar tegen maakt.

Slotbepaling

Dit zijn de algemene voorwaarden voor het komende cursusjaar 2017-2018. De voorwaarden van voorgaande jaren komen hierbij te vervallen. Bij inschrijving voor dit cursusjaar gaat de cursist of diens wettelijke vertegenwoordiger akkoord met al deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van de Salsa Brisa.

 

Translate »