Algemene voorwaarden

Shares

Corona

We zijn allemaal getroffen door corona en we proberen er voor iedereen het best van te maken. Jaarpas houders krijgen verlenging van hun jaarpas. Bij problemen, mail naar info@salsabrisa.com

Aanvulling:
Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan opdrachtnemer niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.

Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat door opdrachtnemers ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

We updaten onze Algemene voorwaarden en Privacybeleid

De Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") zal vanaf 25 mei 2018 van kracht zijn. Als een aanbieder van danslessen en feesten, wordt Salsa Brisa ook beïnvloed door de wijzigingen in de Zweedse wetgeving vanaf 1 mei 2018, door de implementatie van de nieuwe richtlijn voor betalingsdiensten.

We updaten momenteel onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid om te voldoen aan de nieuwe regels en om het makkelijker voor je te maken om deze te lezen en te begrijpen.

Dit zijn de updates die we hebben doorgevoerd:

Personenverklaring

Persoonlijke integriteit is belangrijk en we nemen je privacy serieus. In naam van transparantie, hebben we ons Privacybeleid geüpdatet om het duidelijker te maken wat voor persoonlijke gegevens we over je verwerken, waarom we dat doen, waar het vandaan komt, wie erbij betrokken is, hoe het wettelijk voor ons is om dit te doen, en welke rechten je hebt.

Algemene voorwaarden en Betalingsvoorwaarden

Door bij Salsa Brisa in te schrijven, accepteer je deze wijzigingen. Het nieuwe Privacybeleid, de Algemene voorwaarden en de Betalingsvoorwaarden zullen vanaf 25 mei 2018 van kracht zijn.

Scroll verder naar beneden om alles te lezen over ons geüpdatete Privacybeleid, de Algemene voorwaarden en de Betalingsvoorwaarden.

We bedanken je als klant van Salsa Brisa!

– Het Salsa Brisa Team

Algemene Voorwaarden

Inschrijvingen

 1. Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient voor de aanvang van de eerste les te geschieden tenzij de dansschool schriftelijk een andere termijn met de cursist is overeengekomen. Inschrijving kan zowel, schriftelijk als elektronisch via e-mail of de website geschieden.
 2. Kortingen of kortingsbonnen kunnen niet worden gecombineerd.
 3. Salsa Brisa heeft het recht personen zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname aan een cursus of toegang te ontzeggen tot onze leslocaties op de momenten dat onze lessen plaatsvinden.
 4. Salsa Brisa mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtssituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte, enz. In geval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.

Annuleren

 1. Er vindt geen restitutie van het lesgeld plaats als er, door omstandigheden, geen les gegeven kan worden. Daarvoor in de plaats zal er een alternatief geboden worden.
 2. Bij annulering van de cursus of workshop langer dan 7 werkdagen na inschrijving dient er 20,- Euro annuleringskosten te worden betaald echter bij annulering van de cursus of workshop binnen 7 werkdagen voor aanvang van de cursus dient het volledige bedrag te worden betaald. Lesgelden worden niet geretourneerd.
 3. De annulering dient per mail plaats te vinden en kan worden verzonden naar:
info@salsabrisa.com
U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren of de desbetreffende schriftelijke annulering door ons op tijd en in goede orde is ontvangen. We sturen u normaal een ontvangstbevestiging.

Klachten

 1. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd bij Salsa Brisa ingediend te worden.
Salsa Brisa maakt binnen 14 dagen na het indienen van de klacht  zijn standpunt hierover, eveneens schriftelijk en gemotiveerd, kenbaar aan de klager.
 2. Salsa Brisa is niet verantwoordelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen tijdens lessen en feesten. Noch kan Salsa Brisa aansprakelijk gesteld worden bij ongelukken en letselschade.

Herinneringskosten

 1. Bij het niet voldoen aan de betalingstermijn / periode zoals in een herinnering staat vermeld, gaan de vorderingen ter incasso. Het cursusgeld over de lopende periode is direct opvorderbaar verhoogd met eventuele buitengerechtelijke- en/of gerechtelijke kosten, administratiekosten, rente per achterstallige cursusperiode die verbonden zijn aan de inning.

De cursus

 1. Bij inschrijving dient de cursist op de hoogte te worden gesteld van:
* de globale inhoud van de cursus
* het aantal lessen
* de tijdsduur van een les
* de lestijden
* de aanvang van de cursus
* de frequentie van de lessen
* eventuele overige verplichtingen
 2. De cursus dient gegeven te worden door/onder verantwoordelijkheid van een daartoe gekwalificeerde leraar/lerares die naar beste weten en kunnen de lessen verzorgt.
 3. Bij verhindering is het mogelijk om een les(sen) in te halen op een andere dag in overleg met de docenten. Je dient je wel 24 uur van tevoren af te melden, anders vervalt het recht op inhalen. Lessen kunnen door ziekte, vakantie, vertrek of verhindering van de docenten verplaatst worden naar een andere datum.
 4. Het verzuimen van één of meerdere lessen door een cursist zonder voorafgaande melding, geeft geen recht op enige restitutie van het cursusgeld of een andere vorm van compensatie, tenzij in zeer uitzonderlijke situaties, waarover de leiding van Salsa Brisa zal beslissen.

Social Media

 1. Het is niet toegestaan tijdens de les of de social dance-avonden mededelingen te doen of flyers te verspreiden van activiteiten van andere organisaties, ook geen foto’s of beeldopnamen van de lessen te maken zonder toestemming van de docenten.
 2. Salsabrisa mag tijdens de lessen en feesten foto’s maken voor publicitaire doeleinden. Als cursist stemt u hier stilzwijgend mee in tenzij u hier schriftelijk bezwaar tegen maakt.

Slotbepaling

Dit zijn de algemene voorwaarden voor het komende cursusjaar 2018-2019. De voorwaarden van voorgaande jaren komen hierbij te vervallen. Bij inschrijving voor dit cursusjaar gaat de cursist of diens wettelijke vertegenwoordiger akkoord met al deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van de Salsa Brisa.

 

Welkom bij ons Privacybeleid

Dank u wel voor het gebruikmaken van onze websites en diensten. Persoonlijke integriteit vinden wij heel belangrijk en we nemen uw privacy serieus.

Hier komt u bijvoorbeeld te weten welke persoonsgegevens we over u verwerken, waarom en hoe we dit doen, waar ze vandaan komen, wie erbij is betrokken en wat onze wettelijke grondslag is om dit te doen.

Hier leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verwerken en wat we doen om uw integriteit te respecteren! Het verdient aanbeveling dit Privacybeleid te lezen en het te gebruiken om weloverwogen beslissingen te nemen.

Lees dit Privacybeleid zorgvuldig door – als u onze websites en diensten blijft gebruiken, bevestigt u daarmee dat u dit Privacybeleid in zijn geheel hebt gelezen en begrepen. We hopen dat u, door het lezen van dit Privacybeleid, ervan overtuigd bent dat wij hard aan het werk zijn om uw verwachtingen waar te maken.

U kunt contact met ons opnemen als u vragen heeft over dit Privacybeleid of algemene vragen betreffende uw persoonsgegevens.

U kunt altijd contact met ons opnemen door een e-mail te sturen aan info@salsabrisa.com.

Salsa Brisa, Tongerseweg 346, 6215 AC Maastricht, KvK 52171833 (“Salsa Brisa”, “we/wij”, “ons/onze” of “ons”), met inbegrip van onze aangesloten bedrijven, zet zich in voor het beschermen en respecteren van de privacy van alle personen wier persoonsgegevens wij verwerken als onderdeel van onze levering van de hieronder genoemde producten en diensten (gezamenlijk “diensten” en dit omvat eveneens producten en diensten geleverd door bij ons aangesloten bedrijven binnen onze groep “Salsa Brisa”).

Een volledig overzicht van de Salsa Brisa activiteiten vindt u hier: Limburg Salsa Festival, Sardinia Salsa Festival, Euro Salsa Gala, Cuba Beach Party.

Dit Privacybeleid geeft u voldoende informatie betreffende ons gebruik van uw persoonsgegevens, met inbegrip van het antwoord op de volgende vragen:

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens is allerlei informatie die een fysieke, levende persoon direct of indirect kan identificeren. Dat betekent dat bijvoorbeeld een naam, adres, telefoonnummer maar ook log- en versleutelde gegevens en andere soorten elektronische IDs (bv. een IP-adres) persoonsgegevens zijn voor zover deze kunnen worden verbonden aan een fysieke, levende persoon.

Wat is het verwerken van persoonsgegevens?
Het verwerken van persoonsgegevens is elke handeling in verband met persoonsgegevens, ongeacht of dit geautomatiseerd wordt gedaan of niet. Voorbeelden van algemene verwerkingshandelingen zijn verzamelen, registratie, organisatie, structurering, opslag, aanpassing, overdracht en verwijdering.

Wie moet dit Privacybeleid lezen?
Dit Privacybeleid is relevant voor iedereen die onze websites bezoekt, gebruikmaakt van onze diensten, producten of anderszins contact met ons heeft.

Dekt dit Privacybeleid al onze verwerkingsactiviteiten?
Nee, het betreft alleen het verwerken van persoonsgegevens waarvoor wij de verwerkingsverantwoordelijke zijn – met andere woorden, waar wij het doel vaststellen (waarom de persoonsgegevens worden verzameld) en de middelen (welke persoonsgegevens worden verzameld, hoelang ze worden bewaard enz.) voor de verwerking.

Wat wordt niet gedekt door dit Privacybeleid?
Het dekt niet de verwerking van persoonsgegevens die wij uitvoeren als gegevensverwerker – met andere woorden, als wij bijvoorbeeld namens u gegevens verwerken en we uw instructies opvolgen als u gebruikmaakt van onze diensten en u degene bent die persoonsgegevens verzamelt en het doel vaststelt voor het verwerken van dergelijke persoonsgegevens.

Websitebezoekers en personen die onze klantendienst bellen of e-mailen

Salsa Brisa is de verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens die verwerkt worden als iemand onze klantendienst belt of onze website gebruikt of anderszins contact met ons opneemt via onze ondersteuningskanalen.

Dit betekent dat Salsa Brisa de verwerkingsverantwoordelijke is voor persoonsgegevens die worden verwerkt over websitebezoekers (d.w.z. mensen die alleen rondkijken op onze websites).

Welke informatie over u verwerken we, voor welke doeleinden en wat is de wettelijke grondslag om dit te doen?

Categorieën persoonsgegevens die we verwerken

Identificatie-informatie: bv. identificatienummer, identiteitsbewijs, wachtwoorden of soortgelijken
Contactinformatie: bv. naam, adres, telefoonnummer, e-mail of soortgelijken
Financiële informatie: bv. bankgegevens, kaartinformatie, financiële transacties of soortgelijken, kredietverleden (waaronder kredietwaardigheid), informatie betreffende door ons uitgegeven facturen

Hoe gebruiken we de informatie over u niet?

We gebruiken uw persoonsgegevens nooit voor enig ander doel dan wat er genoemd wordt in dit Privacybeleid, tenzij we schriftelijk toestemming van u krijgen of u informeren voordat wij een nieuwe verwerking beginnen voor nieuwe doeleinden of een doel hebben dat overeenkomt met het doel waarvoor we de persoonsgegevens hebben verzameld, alles in overeenstemming met de geldende wetten en voorschriften.

Wat we niet doen met uw persoonsgegevens:

We geven uw persoonsgegevens niet door aan derden voor gebruik van hun eigen marketingdoeleinden zonder de verzekering dat er een wettige grondslag bestaat om dit te doen.

We verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden.

Hoe zit het met geautomatiseerde besluitvorming?

Op dit moment voert Salsa Brisa geen verwerking uit die wordt gedefinieerd als uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming(“AVG”) met ”juridische gevolgen” of met andere soortgelijke aanzienlijke gevolgen voor u.

Dienstverlening door derden.

Voor het leveren van onze diensten maken we persoonsgegevens bekend over u die nodig is om u te identificeren en een opdracht of overeenkomst uit te voeren met bedrijven waarmee we samenwerken teneinde onze diensten uit te voeren. Deze diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, beveiligde identificatieoplossingen en kredietbureaus in het betreffende land en tussen de partijen in een financieel systeem zoals een bank.

We gebruiken de onderstaande betalingssystemen:

Mollie.nl
Sisow.com
iZettle.com

Onze aangewezen banken en relevante kaartnetwerken kunnen ook uw persoonsgegevens gaan verwerken voor hun eigen fraudepreventie en risicobeheer. Geselecteerde dienstverleners, zoals bepaalde kredietbureaus, kunnen eveneens uw persoonsgegevens gaan verwerken voor het uitbreiden en ontwikkelen van hun eigen diensten.

Gegevensverwerkende derden.

Sommige derden aan wie wij persoonsgegevens doorgeven zijn gegevensverwerkers. Een gegevensverwerker is een partij die volgens onze instructies en namens ons persoonsgegevens verwerkt.

We werken samen met geselecteerde leveranciers, voor onder andere het namens ons verwerken van persoonsgegevens. Voorbeelden hiervan zijn leveranciers van IT-ontwikkeling, onderhoud, organisatie en ondersteuning, maar ook leveranciers die ons ondersteunen bij onze marketing.

Als we uw persoonsgegevens doorgeven aan gegevensverwerkers, doen wij dit alleen voor doeleinden die overeenkomen met de doelen waarvoor we de gegevens hebben verzameld (bijvoorbeeld het uitvoeren van een overeenkomst). We controleren altijd alle gegevensverwerkers en zorgen ervoor dat zij toereikende garanties kunnen bieden met betrekking tot beveiliging en geheimhouding van persoonsgegevens. We hebben schriftelijke overeenkomsten met alle gegevensverwerkers waarmee zij de beveiliging en geheimhouding van de door hen namens ons verwerkte persoonsgegevens garanderen evenals beperkingen ten aanzien van overdracht naar andere landen.

Verwerkingsverantwoordelijke derden.

Sommige derden aan wie wij persoonsgegevens doorgeven zijn onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken. Dat betekent dat wij niet degenen zijn die voorschrijven hoe de door ons verschafte gegevens verwerkt worden. Voorbeelden zijn bevoegde instanties, kredietbureaus, acquirers en andere financiële instellingen. Als uw gegevens worden doorgegeven aan een onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke, gelden diens gegevensbeleid en gegevensverwerking principes.

Bevoegde instanties.

We maken persoonsgegevens ook bekend aan bevoegde instanties voor zover we daartoe een wettelijke verplichting hebben. Dergelijke instanties omvatten belasting-, politie-, handhavings- en toezichthoudende instanties in de betreffende landen. Het kan ook vereist zijn dat wij informatie moeten verstrekken aan bevoegde instanties over uw gebruik van onze diensten bijvoorbeeld aan de belastingdienst, indien wettelijk verplicht, hetgeen persoonsgegevens kan omvatten zoals uw naam, adres en informatie over door ons namens u verwerkte kaarttransacties via uw gebruik van onze diensten.

Hoe zit het met overdracht naar een ander land?

Als wij uw persoonsgegevens overbrengen naar een derde land, d.w.z. een land buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”), voldoen wij aan alle geldende wetten met betrekking tot een dergelijke overdracht en wij zorgen dan ook dat uw persoonsgegevens beveiligd blijven en wij zorgen voor gepaste waarborgen om toereikende bescherming te garanderen zoals het aangaan van een overeenkomst in door de Europese Commissie goedgekeurde vorm.

Wij geven de voorkeur aan het gebruik van Standaard Contractuele Clausules als basis voor overdracht. U kunt een kopie inzien van de betreffende model-clausules van de EU die wij gebruiken voor overdrachten door te gaan naar www.eur-lex.europa.eu en te zoeken op 32010D0087.

We dragen uw gegevens over naar dienstverleners in de VS en we baseren deze overdracht op Standaard Contractuele Clausules en het Privacyschild. Als u meer wilt weten over het Privacyschild, dat een overeenkomst over bescherming van persoonsgegevens is tussen de EU en de VS, kunt u dat hier lezen:https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en of https://www.privacyshield.gov/welcome

We brengen uw gegevens ook over naar dienstverleners in Australië en we baseren deze verwerking op Standaard Contractuele Clausules.

Beveiliging en integriteit - hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We nemen beveiliging serieus.

Wij verwerken persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de geldende wetten en voorschriften en we hebben de juiste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen doorgevoerd om te voorkomen dat uw persoonsgegevens worden gebruikt voor niet-legitieme doeleinden of worden bekendgemaakt aan onbevoegde derden en anderszins worden beschermd tegen misbruik, verlies, wijziging of vernietiging.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het bereiken van het doel van een dergelijke verwerking, zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. We bewaren uw persoonsgegevens alleen om te zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke en reglementaire vereisten. Uw persoonsgegevens worden geanonimiseerd of verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld.

Dit betekent bijvoorbeeld dat we uw gegevens slechts bewaren zo lang ze nodig zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst zoals voorgeschreven door de geldende wetten.

Zie hieronder voor voorbeelden van de door ons toegepaste bewaarperiodes:

Voorschriften voor de boekhouding: zeven (7) jaar.
Gegevens over het uitvoeren van een overeenkomst: maximaal tien (10) jaar na het eind van de klantrelatie ter verdediging tegen mogelijke vorderingen.
Het bovenstaande dient alleen ter informatie en de bewaarperiodes kunnen van land tot land verschillen.

Hoeveel inspraak heeft u wat betreft onze verwerking van uw gegevens (met andere woorden wat zijn uw rechten)?

Misschien zitten wij achter het stuur wat betreft het verwerken van uw persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van onze websites of diensten. Maar dat betekent niet dat u er niets over te zeggen hebt. U hebt rechten en deze vinden wij belangrijk!

In het algemeen vinden wij dat u het recht hebt op verwerking van uw gegevens in overeenstemming met uw verwachtingen. Maar u hebt ook rechten die zijn vastgelegd in de geldende wetten. Hieronder kunt u meer lezen over uw rechten in de volgorde die ons het meest relevant voor u lijkt.

De rechten waarvan wij denken dat ze het meest relevant zijn voor u

*U hebt recht op informatie over bepaalde details van de verwerking van uw persoonsgegevens. We verstrekken deze informatie via dit Privacybeleid.

*U hebt recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die we over u verwerken. U kunt deze gegevens ontvangen door contact met ons op te nemen.

*U hebt het recht de persoonsgegevens die we over u verwerken te corrigeren als u ziet dat deze onjuist zijn.

*U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Let op dat er uitzonderingen op de onderstaande rechten zijn, dus toegang kan worden geweigerd, bijvoorbeeld als openbaarmaking wettelijk verboden is.

Uw rechten in verband met uw persoonsgegevens

Het recht op informatie

U hebt recht op informatie over hoe we persoonsgegevens over u verwerken. We doen dit in dit Privacybeleid. U kunt echter altijd contact met ons opnemen als u nog vragen hebt.

Het recht op toegang

U hebt recht op toegang tot de persoonsgegevens die we over u bewaren. In dit verband kunt u een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die we over u bezitten. We behouden ons het recht voor een redelijk bedrag te vragen voor extra kopieën op basis van onze administratiekosten. Voor het uitoefenen van dit recht kunt u contact met ons opnemen volgens de onderstaande wijze. Let op dat veel van de persoonsgegevens die we over u verwerken beschikbaar en zichtbaar zijn in uw Salsa Brisa-account via dancestudio-pro.com.

Dit recht houdt in dat u het recht hebt om:

*een bevestiging te krijgen over welke persoonsgegevens we over u verwerken
*toegang tot uw persoonsgegevens te krijgen en
*dergelijke aanvullende informatie te ontvangen (die overeenkomt met de informatie die in dit Privacybeleid staat).

Let op dat we u misschien moeten vragen om meer informatie te verschaffen over uzelf zodat wij u kunnen identificeren en het verzoek op efficiënte en veilige wijze kunnen afhandelen. Dat kan betekenen dat we u kunnen vragen een kopie van een geldig identiteitsbewijs op te sturen en u vragen ervoor te zorgen dat deze kopie van het geldige identiteitsbewijs door u is ondertekend.

Het recht op rectificatie

We zorgen ervoor dat onjuiste of onvolledige persoonsgegevens worden gewist of gerectificeerd. U hebt recht op rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die we over u hebben.

Het recht op het wissen van uw persoonsgegevens (”Het recht om te worden vergeten”)

U hebt recht op uitwissen als:

*de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt (en er geen nieuw wettig doel voor is)
*uw specifieke situatie u het recht geeft bezwaar te maken tegen verwerking op grond van een legitiem belang (meer informatie hieronder) en er geen gerechtvaardigde reden is om door te gaan met verwerking
*de juridische grondslag voor het verwerken uw toestemming is en u uw toestemming intrekt en er geen andere wettelijke grondslag bestaat
*het verwerken van de persoonsgegevens onwettig is geweest, of
*wij de wettelijke verplichting hebben de gegevens te wissen.

Het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

U hebt het recht ons te vragen het verwerken van uw gegevens te beperken (in de zin dat de persoonsgegevens alleen in ons bezit mogen zijn en alleen mogen worden gebruikt voor beperkte doelen) als:

*de persoonsgegevens die we over u hebben onjuist zijn
*de verwerking onwettig is en u ons vraagt het gebruik van de persoonsgegevens te beperken in plaats van deze te wissen
*we de persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar als we deze nog steeds nodig hebben voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering, of
*als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en u beweert dat de wettelijke grondslag van het legitieme belang ongeldig is en u wacht op de verificatie van deze bewering.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Wanneer onze wettelijke grondslag voor het verwerken van uw gegevens onze legitieme belangen dient, heeft u het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens als:

u kunt aantonen dat uw belangen, rechten en vrijheden betreffende de persoonsgegevens zwaarder wegen dan ons belang om uw persoonsgegevens te verwerken, of
we uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden, waaronder, maar niet beperkt tot, profilering. Dat betekent dat we zullen stoppen met deze verwerking tenzij we
een overtuigende legitieme grondslag voor de verwerking naar voren brengen die uw belangen, rechten en vrijheden terzijde schuift, of
de persoonsgegevens nodig hebben voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering.
Als u ervoor kiest bezwaar te maken tegen onze verdere verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid, dient u te weten dat we u misschien niet langer kunnen voorzien van de door u aangevraagde diensten en dat wij derhalve de betreffende overeenkomsten met u kunnen beëindigen; zie de betreffende algemene voorwaarden voor meer informatie. Bovendien kunnen we doorgaan met het verwerken van uw persoonsgegevens voor andere legitieme doeleinden, bijvoorbeeld om te voldoen aan een overeenkomst met u, om uw belangen te beschermen in verband met gerechtelijke procedures en om onze wettelijke verplichtingen na te komen.

Als u marketing van ons hebt ontvangen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze marketing door contact op te nemen via info@salsabrisa.com of u afmelden door de instructies in het marketingmateriaal te volgen.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt recht op gegevensoverdraagbaarheid:
*voor persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, en
*als de wettelijke grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens het nakomen van een overeenkomst is of toestemming.

Hoe zit het met cookies?

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst voor het verzamelen van standaard internetloginformatie en bezoekersgebruik van de website en voor het samenstellen van statistische rapporten over websiteactiviteiten. U kunt uw browser zodanig instellen dat deze geen cookies accepteert. In sommige gevallen functioneren de eigenschappen van onze website echter niet als gevolg daarvan.

Daarom gebruikt onze website cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Dit stelt ons in staat u een goede ervaring te bieden als u op onze website rondkijkt en daardoor kunnen we onze website ook verbeteren. Voor gedetailleerde informatie over de door ons gebruikte cookies en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken kunt u ons Cookiebeleid inzien.

Hoe zit het met andere websites en diensten van derden?

Onze websites en diensten kunnen van tijd tot tijd links bevatten naar websites van derden die niet onder onze controle staan. Als u zulke websites bezoekt of gebruikmaakt van dergelijke diensten, wees er dan op bedacht dat dit Privacybeleid niet geldt voor het verwerken door zulke derden en daarom raden we aan om goed door te lezen hoe deze derden persoonsgegevens verwerken voordat u hun websites of diensten gebruikt.

Hoe kunnen we dit Privacybeleid wijzigen?

Wij zijn voortdurend aan het werk om onze diensten, producten en websites te verbeteren en te ontwikkelen waardoor we dit Privacybeleid af en toe kunnen veranderen. We doen geen afbreuk aan uw rechten volgens dit Privacybeleid of volgens de geldende wetten betreffende gegevensbescherming in de rechtsgebieden waar wij actief zijn. Als er aanzienlijke wijzigingen zijn, sturen wij u een meer opvallend bericht als we dat verplicht zijn volgens de geldende wetten. Het verdient aanbeveling dit Privacybeleid van tijd tot tijd door te nemen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Translate »